Wiesenegge 6SH/4
Wiesenegge 3m mechanisch
Wiesenegge 4m mech. + hydr. klappbar
Wiesenegge 5m mech. + hydr. klappbar
Wiesenegge 6m hydr. klappbar
Wiesenegge 8m hydr. klappbar